תקנון האתר ותנאי המכירה והתשלום של חברת 'המטהר - הנדסה וטיהור מים'

(גירסה 3009142055)

מבוא

ברוך הבא לאתר זה, אליו הגעת באמצעות המרשתת (world wide web) לאחר שהזנת או הפעלת אחד משמות המתחם ( domains), לרבות, אך לא רק : www.hametaher.co.il או www.hametaher.com  . 
אתר זה, על כל הסתעפויותיו ורבדיו ייקרא להלן "אתר" והוא בבעלותה של חברת "המטהר – הנדסה וטיהור מים" מספר רישום 002257731 ו/או בבעלות עובדיה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או של מי שיוסמך על ידה מעת לעת (להלן: 'המטהר').
ה'אתר' הוקם לצורך קשר עם הגולשים במרשתת ולשירותם (להלן: "שירות").
דף זה בו אתה צופה כעת הוא חלק מהאתר והכתוב בו הוא תקנון השימוש באתר (להלן: "תקנון") – התקנון שהנך קורא כעת. 
עמידה בתנאי תקנון זה הינה תנאי לקבלת השירות.
בעצם צפייתך כרגע באתר, הנך כרגע במעמד של משתמש בו (מכונה להלן: "משתמש") וכל פעולה שאתה עושה באתר, כגון הצפייה בו והגלישה בו מהווים שימוש באתר (להלן: "שימוש").
האתר מופעל ומתוחזק ע"י 'המטהר' ו/או מי שיוסמך על ידה (להלן: "מנהל האתר").
תוכל לפנות אל מנהל האתר עפ"י כתובת הדוא"ל שלו המופיעה ב"צרו קשר" ובמקומות נוספים באתר.

1.    המבוא לתקנון זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו.

2.    השימוש באתר לרבות החברות בו, הם בחינם ומותרים לך בתנאי שתמלא אחר תנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תנאי שימוש").
       אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, משום שעצם השימוש באתר מעיד על רצונך להיות במעמד של משתמש בו ובתכניו וכמו כן מעיד על 
       הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים בתקנון תנאי שימוש זה ללא כל הסתייגות ו/או התנאה מצידך.

       'המטהר' שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

      תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

3.   תכני האתר, כולם או חלקם - לרבות: תכנים כתובים, מושמעים, תמונות, ציורים, גרפיקה, עיצובים, איורים וכיוצא בזה, מדריך למוצרי

      ושירותי החברה, קטלוגים, מידע בנושאים המשיקים לתחומי העיסוק של המטהר (להלן: "תכנים" או "תוכן"), מוצרים ושירותים המוצעים

      בחנות המכר שבאתר, כל מידע על שירות אחר אשר 'המטהר' מציעה או עשויה להציע באתר בזמן זה או אחר  -  יכונו להלן: "מידע" והם

      חלק מה"שירות" המצויין לעיל. 'המטהר' שומרת לעצמה את הזכות לערוך מפעם לפעם שינויים בשירות, להסיר תכונות שונות ו/או להוסיף,

      כפי שיידרש מעת לעת. כמו כן שומרת 'המטהר' לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין חלק או כל השירות אשר תציע במסגרת האתר,

      בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם באתר. המטהר תפעל ככל יכולתה לשפר את חוויית השימוש באתר ושימושיותו.

4.   אתר זה נועד לשימוש פרטי (על ידי אנשים פרטיים) בלבד וכל שימוש מסחרי ו/או שימוש אחר למטרות רווח (בין בתמורה ובין לא)

      ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של 'המטהר' הינו אסור.   

      אתה תוכל להיות 'משתמש' באתר לרבות להירשם כחבר באתר ולפתוח בו חשבון לצורך שימוש בו אבל זאת רק לאחר שתקרא את תקנון 
      השימוש באתר ותסכים לפעול על פיו.

      כדי להיות משתמש באתר תידרש להזין פרטים שונים, לרבות 'שם משתמש' ו'סיסמה'. פרטים אלו מיועדים לשימושך הבלעדי, ובאחריותך
      הבלעדית לשמור עליהם בסודיות.
אין באפשרות האתר לוודא את זהות האדם המשתמש בפרטים אלו. לפיכך, האתר לא יהיה חייב באחריות
      כלשהי כלפיך בקשר לשימוש שנעשה בפרטים אלו ללא הרשאתך.
אתה תהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונך, תוך שימוש
      בפרטים אלו, בין אם נעשו בסמכותך ובידיעתך ובין אם לאו.     

      אתה מתחייב כי תדווח מיידית ל'המטהר' ולמנהל האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, על-מנת שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים
      על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

      אתה מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח הודעות ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת השימוש  באתר, לרבות
      כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. מנהל האתר מתחייב שמסרים פרסומיים ו/או מסחריים אלה יהיו רק בקשר לשימוש שאתה
      עושה באתר.

5.  השימוש בלשון זכר יחיד באתר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאי תקנון זה אלו יחולו על כל המשתמשים באתר, כמו שנאמר "זכר ונקבה ברא אותם..."

6.    פרטיות המידע

       א. המידע אשר נשמר בעת שימוש סביר באתר הוא בלתי אישי וכולל את דפי האתר בהם ביקרת, כתובת ה-IP (כתובת מזהה עבור מחשב)
           של המחשב שלך וסוג הדפדפן בו הנך משתמש. המידע נועד לאפשר לנו קבלת אינפורמציה אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. חברת המטהר ומי שהוסמך לכך מטעמה , אוספות מידע זה ומנתחות אותו, על מנת להעריך את אופן השימוש של המבקרים                       באתר. מידע בלתי אישי נאסף במצטבר לצורכי דיווח אודות השימושיות של אתר המטהר, הביצועים שלו ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור חווית                       הלקוח, השימושיות של האתר ותוכנו.

            ב.         המידע נאסף באמצעות קבצי cookies ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות, לצורך ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. מנגנון ה"עוגיות" ניתן                       לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להיכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות",                         ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".

            ג.          באמצעות אתר זה באפשרותך לבצע הזמנות של מוצרים מ'המטהר'. במסגרת תהליך זה תידרש לספק לנו מידע אישי. סוגי המידע האישי שתספק לנו               לצורך ביצוע הזמנת מוצרים עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש ובחלק מהמקרים אף סיסמא. המידע                         האישי שנמסר על ידך לחברת המטהר, עשוי להיות מועבר לחברה באמצעותה נעשית סליקת התשלום ו/או לחברת האשראי ו/או לחברת               ההובלה/המשלוח על מנת לייעל את תהליך האספקה והשירות שניתנים לך.      

            ד.         במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמש ו/או כל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות                שצוינו לעיל בלבד.

7.    זכויות יוצרים וקניין רוחני

הזכויות על המדיה, הטקסט, הדמויות, המוסיקה, תוכנות וחומרים אחרים המוצגים באתר מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים  והם בבחינת קניינה הרוחני של חברת המטהר. אנו נשמח אם תגלוש באתר שלנו ותדפיס, תשמור בקובץ או תשלח לחבר כל חומר אשר מעניין אותך, אך זאת בתנאי שתעשה זאת לשימושך הפרטי בלבד.

8.    סימן מסחר

    כל שימוש בסימן מסחר של 'המטהר' באתר זה נעשה באמצעות רישיון שהנו בבעלות המטהר או חברה בת שלה או מי מבעליה. האמור מתייחס גם לסימן המסחר המטהר (סמ).

9.    קישוריות באתר (לינקים, Links)

    אתר המטהר עשוי לספק קישוריות לאתרי אינטרנט של צד שלישי. הצגת הקישורית באתר זה אינה אמורה להציג מצג של שיתוף פעולה עם בעלי האתר המקושר. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אשר אינם קשורים לאתר זה, אינו מכוסה ע"י הצהרת הפרטיות של המטהר.

10.    הסכמה לתנאי השימוש

1.10.   אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם ו/או חלקם ו/או לכל שינוי בהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ועליך (א)

    להודיע מיידית לחברת 'המטהר' על רצונך להפסיק לקבל את השירות. (ב) להפסיק מיידית את חברותך באתר (ג) להפסיק מיידית את השימוש בשירות .  

2.10.    מיד עם הפסקת השירות תפוג זכות השימוש שלך בשירות ובתוכנו. לא תהא לך כל זכות בשירות ולחברה לא תהא כל חבות

לשמור כל תוכן בחשבונך ו/או להפנות הודעות שלא נקראו על ידך ו/או לשמור (ו/או להפנות) הודעות אשר    נשלחו על ידך לצד

שלישי כלשהו והיא תוכל למחוק את כל התוכן שלך השמור אצלה באופן מיידי וללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך.

11.    הפסקת השימוש ותנאיה           

    1.11.    המטהר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת. 

    2.11.    המטהר שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לבטל ו/או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי ו/או מעודכן ו/או

        שלם ו/או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת. 

12.    התחייבות לשימוש תקין

    בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:  

1.12.    התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות, אך לא רק , נציג, שלוח, עובד או מנהל של המטהר ו/או מסירת תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. 

2.12.    הטענה ו/או שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי ו/או פוגע ו/או מטעה ו/או חומר אשר נועד להערים ו/או להטעות על משתמש או על גוף כלשהו.  

3.12.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס ו/או להפריע ו/או או להגביל את השימוש
            (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים ו/או השרתים ו/או החומרה ו/או התוכנה אשר מצויות בשימוש
            המטהר לצורך אספקת השירותים ו/או התכנים המוצעים באתר זה. 

4.12.    הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר. 

5.12.    שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש (כולם ו/או
            כל אחד מהם) של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש
            עבור השירות. 

6.12.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה ו/או אשר מוקנות לחברה. 

7.12.    כל שימוש באתר ו/או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, בין השאר ובמיוחד, אך לא רק, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מעטפת
               (
Wrapper) של אתר אחר , או בתוך מסגרת של אתר אחר  (Frame),  או כחלק מאתר אחר (mirror) , או שימוש בתכנים של האתר בין היתר, ובמיוחד, אך
            לא רק, באמצעות
 DEEP LINKING   
            
ללא הסכמתה הכתובה והמוקדמת של המטהר.

8.12.    שימוש בכל אמצעי איחזור וחיפוש מידע, רובוט, Crawler , "תולעת", או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לשלוף מידע, לקטלג, לאחזר,
            לאנדקס ולאתר מידע באתר, או שימוש בכלי אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה. 

9.12.    להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים    
            המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

10.12.    שימוש שנועד להתחקות ו/או לפגוע בפרטיות ו/או להטריד בכל דרך שהיא כל אדם ו/או ארגון. 

11.12.    לאסוף ו/או לאגור מידע אישי ו/או עסקי על מנויים ו/או משתמשים באתר לשם מטרות כלכליות ו/או מטרות הנוגדות כל דין. חל איסור גם על מכירה ו/או
              הפצה ו/או שיווק וכיוצא באלה שימושים של כל מידע המופיע באתר באופן העלול לפגוע במפעילת האתר ו/או באדם ו/או בארגון אשר המידע רלוונטי
              להם. 

13.    הסרה או הגבלה של תכנים

1.13.    כתנאי לשימוש בשירות, הנך מתחייב ומצהיר בפני המטהר, כי לא תעשה בשירות כל שימוש המנוגד לכל דין או להוראות, לתנאים ולכללים המופיעים בתקנון תנאי שימוש זה. השימוש בשירות על ידך כפוף לכל חוק ו/או תקנה מקומיים, ארציים או בינלאומיים והנך לבדך תהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל אשר ייעשה באמצעות חשבונך ו/או סיסמתך ו/או החומרה ו/או התוכנה שברשותך, ובכלל זה לתוכן המסרים ו\או הקבצים ו\או המידע שתעביר באמצעות השימוש באתר.

2.13.    ה'מטהר' רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים של הסכם זה  ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, ומבלי שתחויב במתן הודעה מוקדמת כלשהי. 

3.13.    המטהר מעודדת את חופש הביטוי באתר אולם הינך מנוע מלפרסם באתר ומתחייב שלא לפרסם את התכנים הבאים:

    תכנים בלתי חוקיים, תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מזיקים, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, בלתי מוסריים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, פוגעים ביהדות, פוגעים ברגשות הציבור ו/או שעלולים לפגוע

    בקבוצות אוכלוסיה כלשהי, ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. הינך מתחייב כי אין במידע המפורסם על ידך כל פגיעה בזכויות קניין בכלל, וכי אין התכנים המפורסמים על ידך

    אינם מכילים וירוסיי מחשב מכל סוג שהוא. הינך מצהיר כי ידוע לך שהמטהר רשאית להסיר כל פרסום כנ"ל בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מוקדמת.

4.13.    במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין ו/או לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או פוגע בזכותו של כל אדם או ארגון, הנך מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר.

5.13.    הנך מתחייב שלא להפריע לשימושו של כל אדם ו/או ארגון כלשהו באתר.

14.    הגבלת אחריות

1.14.    ידוע לך, המפרסם באתר ו/או המשתמש באתר ו/או המנוי על האתר, כי התכנים שאותם הנך מוסר לפרסום יהיו באחריותך בלבד ושהינם נכונים ואינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו וכי הם יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. המטהר אינה אחראית לתגובות אותן תקבל ו/או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם והינך אחראי לכל תביעה ו/או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין , פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצידך בגין הפרסום שלך באתר..

2.14.    הינך מצהיר ומסכים כי האתר כולל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו היא באמצעות האתר  מועמד לרשותך כמות שהוא ואין לראות במידע המסופק משום מתן

    התחייבות ו/או מצג, בין אם במפורש מכללא או מכח כל דין, כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו, בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק שבו, והתאמתו למטרה מסוימת כלשהי. ידוע לך כי כל

    במידה ויש באתר קישורים לאתרים אחרים לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר, ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אין למפעילת האתר שליטה עליהם והינך מאשר כי ידוע לך שיתכן והתוכן באתרים הנ"ל שגוי /חסר/ חלקי/בלתי מוסרי/בלתי חוקי .המטהר אינה אחראית ואינה מתחייבת לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, והשירותים הזמינים במסגרת השירות והם עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, לרבות למידע ולתכנים של מפעילי התקשורת האחרים. כמו כן ידוע לך כי המידע הנמסר אינו בבחינת ייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית הבאה במקום קבלת ייעוץ מגורם מוסמך. שינויים ועדכונים מבוצעים במידע ובתכנים באופן שוטף. המטהר ו/או ספקיה רשאים לערוך שיפורים ו/או שינויים בשירות ובמידע בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדית ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

3.14.    הנך מסכים באופן מפורש, כי המטהר לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים אשר יועברו על ידך באמצעות האתר ו/או הכלולים בו בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע ו/או במסרים ו/או בתכנים שלך, בין אם נשלחו ו/או נתקבלו על ידך ובין אם לאו. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות, עמדות וכיוצא בזה המוצגים ו/או מפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מן האתר, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות ו/או המפורסמות באתרים אלו, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. 

4.14.    ידוע לך שלמרות שהמטהר נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת האתר, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר, לרבות ביצוע פעולות שונות בחשבונך ללא הסכמתך ו/או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידך.

5.14.    כמו כן המטהר אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל לאחד או כל הבאים: נזק (כלכלי ו/או נפשי ו/או אחר), אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות, אך לא רק, על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או תוכנה ו/או מידע שהורד ו/או הושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש בשירות.

6.14.    השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As Is) בהתאם להחלטת המטהר, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המטהר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום שלך באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. המטהר תפעל ככל יכולתה לקידום השימוש בשירות ולפיתוחו.

7.14.    המטהר אינה אחראית לכל אובדן ו/מחיקה ו/או כישלון באחסון ו/או כישלון בקבלה ו/או כישלון בשיגור ו/או תזמון השיגור ו/או תזמון הקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, פקסים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האתר.

8.14.    המטהר אינה מתחייבת ו/או מצהירה ו/או אחראית לכך כי השירותים המסופקים באמצעות ו/או במסגרת האתר יהיו ללא הפרעות ו/או ללא תקלות מצד המטהר ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה. למרות האמור לעיל, המטהר תעשה כל שביכולתה על מנת למזער את התקלות ו/או ההפרעות לצורך אספקת הסדירה של השירותים המסופקים באמצעות ו/במסגרת האתר.  

9.14.    המטהר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ו/או מראהו ו/או את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המטהר בקשר לכך. 

15.    הגנה על פרטיות

1.15.    הנך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמה ופרטי החשבון שלך. כל תוצאה של חשיפת פרטים אלו על ידך לצד שלישי כלשהו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, תחול עליך בלבד והמטהר לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. יתרה מזו, הנך אחראי באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בחשבונך ולחברה לא תהיה כל אחריות שהיא לפעולות המבוצעות על ידך תוך שימוש בשירות

2.15.    יש להדגיש, כי המטהר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך שימוש באמצעים רבים וחדשניים. כמו כן, דואגת המטהר לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת. יחד עם זאת, המטהר לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר יגרם על ידה ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה, שלא במתכוון, בהקשר לאמור לעיל. 

3.15.    באופן עקרוני, המטהר תימנע מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים. אבל, אם אירע מקרה בו המטהר תמצא כי פעולותיך באתר הפרו את תנאי השימוש ו/או נעשו לשם הטעייה או לשם ביצוע תרמית כלשהיא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/ על פי כל דין ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית ו/או שנעשו מטעמך באתר - במקרים אלו רשאית המטהר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 

4.15.    שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש תיעשה בהתאם למקובל באתרים מסוג זה. 

------------------------------------------------------------------------
16. תנאי המכירה והתשלום

16.1. הזמנות
         'המטהר' אינה מתחייבת לספק כל הזמנה הנשלחת אלינו, גם אם שולמה התמורה עבורה. האספקה נתונה לשיקולה הבלעדי של 'המטהר'. במידה וההזמנה שולמה ולא סופקה בתוך פרק זמן
        סביר, 'המטהר' תחזיר ללקוח בחזרה את מלוא הסכום ששילם.

17.   מדיניות החזרת מוצרים וזיכוי קניה

1.17.    מדיניות החזרת מוצרים החל מתאריך 13/02/2014:

ניתן לבטל כל עסקה תוך 14 יום מיום ההזמנה, כל עוד ההזמנה לא נשלחה או סופקה ללקוח וכל עוד ההזמנה לא נופלת בתוך ההגדרת המפורטות מטה.

חיובים בעת ביטול עיסקה:
א. בעת ביטול עיסקה שנעשתה באמצעות אינטרנט או באמצעות הטלפון (עיסקה מרחוק) יחוייב המזמין בתשלום דמי ביטול
    בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

ב. במידה וההזמנה כבר טופלה או במידה ומוצרים שהוזמנו הגיעו כבר ללקוח יחוייב הלקוח גם בדמי הטיפול בהזמנה/בדמי האריזה/הובלה/משלוח המלאים (ולא המסובסדים) בסך 88 ₪
    וזאת בנוסף לדמי ביטול העיסקה כמופיע לעיל. היה והלקוח חוייב בעת הקנייה במחיר אריזה ו/או הובלה ו/או משלוח שהוא
    מתחת לסך כולל של 88 ש"ח (להלן: "חיוב חסר"), על הלקוח להיות מודע לכך שחיוב חסר זה הוא במחיר מסובסד מתוך
    הרווח על מכירת המוצר, סיבסוד התקף רק במידה והלקוח רכש את המוצר. לכן, בעת ביטול העיסקה והחזרת המוצר
    הסיבסוד אינו קיים והלקוח יחוייב במחיר הוצאות האריזה ו/או ההובלה ו/או המשלוח המלאים.

ג. במקרה של הזמנה שנמסרה ללקוח והלקוח מבקש לבטל את העיסקה, הלקוח יחוייב בדמי אריזה ו/או הובלה ו/או משלוח
   המלאים (הבלתי מסובסדים) כאמור לעיל ויידרש לשלוח את את החבילה לכתובת החברה על חשבונו במידה ומדובר
   בחלק פלסטי בלבד.

ד. כל בקשה להחזרת/החלפת מוצר לשימוש עם מים או חלק מכאני/חשמלי מכל סוג שנאסף או התקבל ע"י הלקוח בין אם
    במשלוח ובין אם באחד מסניפי החלוקה תחוייב בעלות בדיקת מעבדה של המוצר ו/או החלק - בדיקה אשר תבטיח את
    תקינותו המלאה.
    עלות בדיקה זו ללקוח היא בסך 80 שקלים חדשים לא כולל מע"מ וזאת בנוסף לעלויות המצויינות לעיל.

ה. במידה והמוצר נרכש באמצעות כרטיס אשראי, יחוייב הלקוח בדמי הסליקה ובעמלת חברת האשראי המבצעת את הסליקה שעלותם
    יחד מהווה 3.5% מהיקף העיסקה וזאת בנוסף לעלויות המצויינות לעיל.

במקרים הבאים לא יתקבל ביטול ולא יוחזר כסף ללקוח:
1. הלקוח החליט לבטל את העיסקה לאחר 14 ימים מיום ההזמנה.
2. הלקוח ביקש לבטל העיסקה בתוך טווח 14 יום העומדים לרשותו אולם המוצר/הטובין אינו במצבו השלם והתקין כפי שיצא מחברתנו
    אלא במצב שבור, סדוק, שרוט או שנעשה בו כל שימוש שהוא.
3. מוצר שהלקוח העביר בו מים, מכל סוג, הלקוח לא יוכל להזדכות עליו או לקבל את כספו בחזרה.

החזרת המוצר הינה באחריות הלקוח .

18. חריגים

הוראות אלה לא יחולו על:

1. מוצרי מזון או טובין פסידים.

2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. בוטל. 

20.    זכויות קניין רוחני

1.20.    ידוע לך המשתמש כי כל המידע המופיע באתר, לרבות תוכן, ולרבות: טקסט, הצעת מחיר, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר ו/או מידע מסחרי שהוצע לך ע"י השירות,

    הם רכושה הבלעדי והבלבדי של המטהר ואין לראות במידע ובשירות המסופק על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המטהר ו/או של צדדים שלישיים. לכן , תהיה רשאי להשתמש במידע אך ורק לאחר קבלת הרשאה מפורשת וכתובה של המטהר. הנך מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המטהר בכתב ומראש.   

2.20.    הסכם תנאי שימוש זה משלים ובא בנוסף לכל הסכם תנאי שימוש אחר המצוי באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי הסכם זה לבין תנאי הסכם התנאים הכלליים האמור, יגבר האמור בהסכם זה בכל הקשור להענקת השירות באמצעות ו/או במסגרת האתר.

3.20.    הנך מתחייב לשפות ולפצות את המטהר, בעליה, מעסיקים ומועסקים שלה, על פי דרישתם הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות תשלום שכר טרחת עו"ד

    והוצאות סבירים, שנבעו ו/או נובעות ו/או ינבעו כתוצאה מהשימוש שלך בשירות ו/או מהפרת תנאי מתנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן ו/או הפרת  ו/או פגיעת בזכויות הקניין רוחני

    ו/או כל זכות אחרת של אדם/ישות אחרת כלשהי על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך ו/או סיסמתך.

21. בוטל.

22.    סמכויות שיפוט   

    מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור פתח תקוה בלבד, אשר ידונו בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

   

בזאת הנך מוותר וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.